Obowiązki uczniów przebywających na świetlicy szkolnej Drukuj

Uczeń ma obowiązek:

 

1. zachowywać się godnie i kulturalnie;

2. przestrzegać zasad kontraktu;

3. aktywnie uczestniczyć w zajęciach świetlicowych i właściwie

zachowywać się w ich trakcie;

4. odnosić się z szacunkiem do wychowawców świetlicy, koleżanek,

kolegów;

5. dbać o kulturę słowa, nie używać wulgaryzmów;

6. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;

7. przestrzegać zasad higieny osobistej i dbać o estetykę

pomieszczenia świetlicy;

8. dbać o ład i porządek na świetlicy;

9. dbać o wyposażenie świetlicy;

10.korzystać z wyposażenia świetlicy wyłącznie pod opieką i za

zgodą wychowawcy świetlicy;

11.stosować się do poleceń wychowawców świetlicy;

12.przestrzegać zakazu używania, bez zezwolenia wychowawcy, na

świetlicy wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych/multimedialnych – telefonów komórkowych, aparatów

fotograficznych, kamer, nagrywarek i odtwarzaczy obrazu i

dźwięku. Obowiązuje absolutny zakaz posiadania włączonego ww.

sprzętu podczas zajęć świetlicowych.

13.przestrzegać wszystkich regulaminów i zarządzeń obowiązujących

w szkole.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl