Informacje Drukuj

Koło Wolontariatu istnieje w naszej szkole od roku 2015/2016 i . W obecnym roku szkolnym - 2017/2018 w działania wolontariackie włącza się 55 uczniów.

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu to przede wszystkim: propagowanie idei wolontariatu,  kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,  rozwijanie empatii, zrozumienia, inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozbudzanie tolerancji wobec odmienności, chorób, osób w różnej sytuacji życiowej,  doskonalenie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami a instytucjami i środowiskiem lokalnym, prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych, rozwijanie pasji,  realizacja zainteresowań związanych z pomocą innym,  odkrywanie nowych talentów i możliwości,  wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

  W ramach Szkolnego Koła Wolontariatu nasza szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: Urzędem Miasta Płocka, Ochotniczym Hufcem Pracy, Komendą Policji, Domem Opieki Społecznej przy ul. Krótkiej 5, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goślicach, Płockimi Przedszkolami, Domem Samotnej Matki, Domem Dzizecka W Płońsku, Płockim Schroniskiem dla Zwierząt. 

Koordynatorem działań Szkolnego Koła Wolontariatu jest pani Renata Łukiańska.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl