Warunki i zasady rekrutacji 2018/2019 Drukuj

 

ZASADY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2018/ 2019

W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUG I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W PŁOCKU

 

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości prowadzi rekrutację kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w systemie elektronicznym (link poniżej).

https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl/

 

Kryteria przyjęcia do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4.

 

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje:
  1. Liczba punktów będących sumą punktów:
   1. uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym;
   2. za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych:
    - język polski;
    - matematyka;

                   - dwa najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język obcy   nowożytny, historia, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka;

2.za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;

3.Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie;

 

Wymagane dokumenty.

 

2.Podanie - wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.

3.3 aktualne fotografie podpisane na odwrocie.

4.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

5.Świadectwo ukończenia gimnazjum.

6.Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku naukigimnazjum.

7.Oświadczenie - wstępna deklaracja pracodawcy o przyjęciu ucznia – młodocianego pracownika na praktyczną naukę zawodu (dotyczy tylko kandydatów do branżowej szkołystopnia w zawodzie: fryzjer, piekarz, cukiernik i oddział wielozawodowy).

 

Postanowienia końcowe.

 

1.W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia naukiktórejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy, szkolna komisja rekrutacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej klasie.

 

2.Do klasy pierwszej szkół na podbudowie gimnazjum (technikum i branżowej szkołystopnia) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.

 

3.Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami gimnazjum przyjmowani są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Poniżej zamieszczamy link do zasad rekrutacji ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Warszawie na rok szkolny 2018/2019:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/12289,Rekrutacja-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-20182019.html

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl