Regulamin SRU Drukuj

 


Działalność i kompetencje organów SzRU


§2.


1. SzRU przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w
sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i
obowiązków uczniów, takich jak:
·  Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawianymi wymaganiami;
·  Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
·  Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie
właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i
zaspakajania własnych zainteresowań;
·  Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
·  Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami
organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem ZSUiP;
·  Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna SzRU.
2. Do kompetencji Prezydium Rady należą w szczególności:
·  Przedstawianie Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących Statutu
ZSUiP;
·  Zatwierdzanie Regulaminu SzRU;
·  Podejmowanie uchwał związanych z działalnością SzRU;
·  Opiniowanie Programu Wychowawczego ZSUiP;

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl