Regulamin SRU Drukuj


·  Opiniowanie pracy nauczyciela podczas oceny jego pracy, jeżeli Dyrektor
zwróci się o tę opinię;
·  Wystawianie opinii przed podjęciem uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie
skreślania ucznia z listy uczniów.
3. Do kompetencji SzRU należy w szczególności:
·  Organizacji uroczystości szkolnych według ustalonego harmonogramu;
·  Podejmowanie wszelkich inicjatyw społecznych, np.: zbiórka pieniędzy dla
potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych itp.;
·  Podejmowanie decyzji o zmianach postanowień Regulaminu SzRU z
zachowaniem procedur zmian;
·  Wybiera w głosowaniu tajnym, równym i bezpośrednim Opiekuna SzRU.
Nauczyciel kandydujący do funkcji Opiekuna musi wyrazić zgodę na
uczestniczenie w wyborach;
·  Dokonuje wyboru Rzecznika Praw Ucznia spośród kandydatów wskazanych
przez Dyrektora Szkoły.
4. Kadencja Organów SzRU trwa jeden rok.
5. Członkowie Rady Uczniów mają obowiązek regularnie uczestniczyć w zebraniach
SzRU.
6. Zebrania Rady Uczniów odbywają się, co najmniej raz w miesiącu.
7. Wszystkie posiedzenia Rady Uczniów są protokołowane przez sekretarza.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl