Regulamin SRU Drukuj


8. Organy SzRU działają w oparciu o roczny plan pracy, przyjmowany uchwałą
Prezydium SzRU.
9. Wszystkie decyzje Prezydium i Rady Uczniów, z wyjątkiem uchwały w sprawie
zmian w Regulaminie SzRU, zapadają zwykłą większością głosów w obecności
przynajmniej połowy ogólnej liczby członków.
10. Rada Uczniów ma prawo odwołać Przewodniczącego, SzRU, jeżeli votum nieufności
wobec ww. osoby poprze, co najmniej 75% członków Rady Uczniów.
11. Uchwały podjęte przez Prezydium Rady wchodzą w Ŝycie po sprawdzeniu ich
zgodności z aktualnymi przepisami.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl