Regulamin SRU Drukuj

 

§9.


1. Wyborca ma prawo do oddania jednego głosu.
2. Wybór kandydata następuje poprzez postawienie znaku X w kwadracie obok
nazwiska.
3. Głos jest nieważny, gdy na karcie zaznaczono więcej niż jednego kandydata, nie
zaznaczono żadnego kandydata lub w innym przypadku niezgodnym z zasadami
głosowania (decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja Wyborcza).
4. Jeżeli, ze względu na równą ilość głosów przydzielonych kandydatom zaistnieje
trudność w przyznawaniu mandatów, to Komisja Wyborcza przydziela mandaty w
drodze losowania.
5. Po sporządzeniu przez Komisję Wyborczą protokołu zawierającego szczegółowe
wyniki wyborów jeden duplikat otrzymuje Dyrektor drugi wywiesza się na tablicy
ogłoszeń Szkolnej Rady Uczniowskiej. Oryginał zostaje w dokumentacji SzRU.
6. Przewodniczącym SzRU zostaje kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów, a
członkami Prezydium sześciu kolejnych kandydatów z największą ilością głosów.
7. Następne wybory organizuje odchodząca SzRU.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl