Regulamin SRU Drukuj


Opiekun Szkolnej Rady Uczniowskiej


§10.


1. Opiekun SzRU jest doradcą, służy pomocą i doświadczeniem w pracach SzRU.
2. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich zebraniach Prezydium SzRU i Rady
Uczniów.
3. Wybór Opiekuna odbywa się według zasad ustalonych w §2.3.4.
4. Kandydatów na Opiekuna może proponować: Prezydium SzRU, Rada Pedagogiczna,
Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Samorządu Klasowego.
5. Kadencja Opiekuna trwa rok.
6. Opiekun czuwa by uchwały SzRU były zgodne z obowiązującymi przepisami, a
działalność zgodna ze Statutem ZSUiP.
7. Opiekun czuwa nad całokształtem prac SzRU i pośredniczy między uczniami a
nauczycielami.
8. Opiekun zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów uczniowskich.
9. Opiekun pomaga skarbnikowi w prowadzeniu dokumentacji rozliczeń finansowych.
10. Opiekun może w uzasadnionych okolicznościach podać się do dymisji.
11. Opiekun SzRU może być odwołany przez Radę Uczniów.

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl