Warunki i zasady rekrutacji 2019/2020 Drukuj

 

ZASADY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/ 2020

W ZESPOLE SZKÓŁ USŁUG I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W PŁOCKU

 

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku prowadzi rekrutację kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w systemie elektronicznym (link poniżej).

https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl/

 

Kryteria przyjęcia do Technikum nr 4 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 4

dla absolwentów gimnazjum i dla absolwentów szkoły podstawowej są jednakowe.

 

1.O przyjęciu do szkoły decyduje:

Liczba punktów będących sumą punktów:

a)uzyskanych na egzaminie gimnazjalnym

b)za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech zajęć edukacyjnych:
      - język polski;
      - matematyka;

- dwie najlepsze, wybrane przez kandydata spośród następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język obcy nowożytny, historia, geografia, biologia, fizyka i astronomia, chemia, informatyka;

                    c)za szczególne osiągnięcia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum;

2)Złożenie wymaganych dokumentów w określonym terminie;

 

Wymagane dokumenty.

 

1.Podanie - wydruk podania z systemu elektronicznego naboru.

2.3 aktualne fotografie.

3.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

4.Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej

5.Zaświadczenie o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki gimnazjum lub szkole podstawowej.

6.Oświadczenie - wstępna deklaracja pracodawcy o przyjęciu ucznia – młodocianego pracownika na praktyczną naukę zawodu (dotyczy tylko kandydatów do branżowej szkołystopnia w zawodzie: fryzjer, piekarz, cukiernik i oddział wielozawodowy).

 

Postanowienia końcowe.

 

1.W przypadku zbyt małej liczby kandydatów chętnych do podjęcia naukiktórejkolwiek z oferowanych klas, szkoła zastrzega sobie prawo do rezygnacji z otwarcia takiej klasy. Kandydatowi, który ubiega się o przyjęcie do tej klasy, szkolna komisja rekrutacyjna zaproponuje podjęcie nauki w innej klasie.

 

2.Do klasy pierwszej szkół na podbudowie gimnazjum i szkoły podstawowej (technikum i branżowej szkołystopnia) nie są przyjmowani kandydaci pełnoletni.

 

3.Kandydaci, którzy nie są tegorocznymi absolwentami gimnazjum przyjmowani są wyłącznie w trybie rekrutacji uzupełniającej, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Poniżej zamieszczamy link do zasad rekrutacji ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty w Warszawie na rok szkolny 2019/2020:

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/zasady-rekrutacji

logo

ul. Padlewskiego2 09-402 Płock, tel. faks (024)   365 86 80, sekretariat uczn. 365 86 81, pok. nauczycielski 365  86 86 email: szkola@zsuip.pl