Informacje o projekcie Drukuj

logo

Tytuł projektu: „Zawodowe B2B w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku”

 

Wnioskodawca: Gmina - Miasto Płock

 

Srtona WWW - O projekcie

 

Realizator: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa. A. J. Nowowiejskiego/Technikum nr 4

 

Okres realizacji: od: 01-09-2020 r. do: 31-07-2023 r.

 

Wartość ogółem: 1 037 284,03 zł

 

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich (wnioskowane dofinansowanie): 881 605,28 zł

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

 

Krótki opis projektu i planowane działania:


Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 340 uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku oraz podniesienie potencjału zawodowego 8 nauczycielek szkoły.

 

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące typy operacji:

 

1. Kształtowanie u uczniów Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy – zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 340 uczniów

 

2. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym - specjalistyczne zajęcia i szkolenia dla 92 uczniów

 

3. Rozwój współpracy Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku z otoczeniem społeczno-gospodarczym - staże uczniowskie dla 20 uczniów

 

4. Prowadzenie doradztwa zawodowego dla 340 uczniów i rozwój współpracy z rynkiem pracy

 

5. Doposażenie 4 pracowni zawodowych (fryzjerskiej, gastronomicznej, mody, reklamy) Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego.

 

6. Doskonalenie umiejętności, kompetencji zawodowych 8 nauczycielek zawodu – szkolenia.

 

Zakładane efekty:


1.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 11

 

2.Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu – 340

 

3.Liczba szkół kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS -1

 

4.Liczba uczniów objętych wsparciem w projekcie, u których nastąpi podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb rynku pracy – 97

 

5.Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) - 1

 

6.Liczba szkół objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego -1

 

7.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego zawodu objętych wsparciem w programie -11

 

8.Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie - 340

 

9.Liczba uczniów uczestniczących w stażach u pracodawcy - 20

 

10.Liczba szkół kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego -1

 

11.Liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 7